Het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES

De milieuregels voor bedrijven staan in het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES). Ook staan in het besluit regels voor toezicht en handhaving en de milieueffectrapportage.

Het IAB BES begint met regels die voor alle typen bedrijven gelden. Dit zijn bijvoorbeeld de begrippen die in het besluit staan, een omschrijving van de typen bedrijven en de zorgplicht. De zorgplicht betekent dat een bedrijf geen schade mag veroorzaken aan het milieu of dit zoveel mogelijk moet voorkomen of beperken.

In hoofdstuk 2 staan regels voor type 1 en type 2 bedrijven. Dit zijn bedrijven die activiteiten uitvoeren met weinig of beperkte gevolgen voor het milieu. Het gaat om de regels over het doen van een melding en maatwerkvoorschriften. Met een maatwerkvoorschrift mag uw bedrijf in bepaalde gevallen afwijken van een voorschrift. Dan kan een maatwerkvoorschrift opgesteld worden. Dit kan op uw verzoek of door het bestuurscollege worden opgelegd.

De regels over een milieuvergunning en het aanvragen van een milieuvergunning staan in hoofdstuk 3.

Hoofdstuk 4 gaat over de milieueffectrapportage (mer). De mer is een onderzoek naar de mogelijke gevolgen voor het milieu door bepaalde activiteiten, plannen of projecten.

De kwaliteitseisen waaraan toezicht- en handhavingsorganisaties moeten voldoen staan in hoofdstuk 5. Het gaat om eisen aan het opstellen van een toezicht- en handhavingsbeleid en een uitvoeringsprogramma.

In hoofdstuk 6 staat het overgangsrecht. Het overgangsrecht regelt tot wanneer de oude regels blijven gelden en vanaf wanneer de nieuwe regels uit het IAB BES gaan gelden.

In de tekst van het IAB BES kunt u alle voorschriften terugvinden.