Milieueffectrapportage

De overheid moet bij het nemen van een besluit ook afwegen of er effecten zijn op het milieu. Met een milieueffectrapportage (mer) krijgt het milieu een plaats in de besluitvorming over een plan of project, zoals een windturbinepark, de aanleg van een weg, een nieuw bedrijventerrein of het aanvragen van een (milieu)vergunning. De verwachte effecten voor het milieu worden beschreven in een milieueffectrapport. Ook worden er alternatieve oplossingen beschreven, zodat verschillende effecten in beeld komen.

De overheid, die besluit over het plan of project, kan zo het rapport meenemen in haar overwegingen.

Een besluit kan zijn:

 • het verlenen van een (milieu-)vergunning na een aanvraag voor een activiteit of verandering van activiteit
 • het  uitvoeren van een project
 • het vaststellen van een plan

De aanwijzing of u voor een besluit op uw activiteit of plan een mer of een mer-beoordeling nodig heeft vindt u in het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES).

Inhoud van deze pagina

Wat is een milieueffectrapportage?

Een milieueffectrapportage (mer) is een onderzoek over de verwachte milieueffecten van activiteiten. Het doel is om het milieubelang volwaardig meewegen in besluitvorming over een project.  De rapportage gaat niet alleen over de verwachte milieueffecten maar kijkt ook naar alternatieven. Verder bevat een rapportage een voorstel van maatregelen om milieueffecten tegen te gaan of om milieueffecten te meten.

Wat is een mer-beoordeling?

Van sommige activiteiten wordt niet direct een mer gevraagd, maar moet eerst door de overheid beoordeeld worden of er een mer moet worden gemaakt.  Dit heet een mer-beoordeling. Er zijn 2 uitkomsten mogelijk: aanzienlijke milieueffecten zijn niet uitgesloten en daarom moet er een milieueffectrapport (mer) worden gemaakt of er zijn geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten.

Wanneer krijgt u te maken met een milieueffectrapportage?

U kunt te maken krijgen met een mer waarbij de overheid een besluit moet nemen bij aangewezen activiteiten, zoals:

 • het aanvragen van een milieuvergunning  (artikel 5.1 van de wet vrom BES)
 • het aanvragen van een vergunning (artikel 20 van de Wet maritiembeheer BES)
 • een aanvraag op basis van mijnbouwwet
 • een aanvraag op basis van een ruimtelijk ontwikkelingsplan
 • het uitvoeren van een aangewezen activiteit

In het IAB BES is een lijst opgenomen bij welke milieuvergunningen en bij welke activiteiten een mer-plicht geld. Deze vindt u bijlage 2 in  kolom 1, onderdeel B, van het Inrichtingen-en Activiteitenbesluit BES. Het gaat dan bij voorbeeld om het aanvragen van een milieuvergunning voor een de opslag van aardolie, het produceren van chemische stoffen.

Wanneer krijgt u te maken met een mer-beoordeling?

In diezelfde bijlage 2 van het IAB BES vindt u ook een lijst van activiteiten waarin staat wanneer een mer-beoordeling nodig is. De activiteitenlijst staat staan in kolom 1 van onderdeel C .

Daarnaast is een mer-beoordelingsplicht altijd nodig bij activiteiten die uitgevoerd gaan worden in gevoelige gebieden of in bufferzones van een gevoelig gebied plaatsvinden en die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het landschap, natuur of de landschaps- of natuurwaarden.

Hoe gaat een mer of een mer-beoordeling in zijn werk?

Bij het aanvragen van een milieuvergunning is de mer gekoppeld aan de procedure voor de milieuvergunning. Een mer hoort bij de aanvraag voor een milieuvergunning.

Bij het aanvragen van vergunningen voor andere activiteiten is het een losstaande procedure.

Waar zijn de regels voor een mer te vinden?

De regels voor de mer en de mer-beoordeling staan in:

 • hoofdstuk 7 van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Wet vrom BES)
  In dit hoofdstuk staan de voorwaarden voor een mer en wie verantwoordelijk is.
 • hoofdstuk 4 van IAB BES
  In dit hoofdstuk staat beschreven voor welke activiteiten de mer of mer-beoordeling geldt.
 • bijlage 2 van het IAB BES
  In deze bijlage staan de lijsten met activiteiten die mer of mer-beoordeling nodig hebben.

Wie moet een mer betalen?

Degene die een besluit aanvraagt, betaalt voor een mer. Deze initiatiefnemer kan zowel een bedrijf als een overheidsorganisatie zijn. De initiatiefnemer van de mer-plichtige activiteit laat op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid een milieueffectrapport opstellen door erkende mer-deskundigen.