Korte uitleg milieuregels

Onze activiteiten kunnen gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving. Hoe we het grondgebied gebruiken, waar we bouwen en ook hoe we omgaan met  afval, afvalwater, het maken van geluid of het werken met stoffen die schadelijk voor de bodem zijn. Om het milieu en de leefomgeving  zoveel mogelijk te beschermen is er een wet opgesteld, de Wet Vrom BES, daarin staan regels over het inrichten van de leefomgeving, het bouwen, het beschermen van het milieu. Deze regels zijn vooral gericht op de overheid maar er staan ook zorgplichten in  die rechtstreeks gelden voor inwoners van de BES eilanden.

Voor bedrijven gelden aparte milieuregels, deze staan in het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES). Op deze pagina geven we uitleg over dit besluit.

Op deze pagina

Wat is het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES?

Het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES (IAB BES) is gericht op activiteiten die door bedrijven worden uitgevoerd. In het besluit worden bedrijven 'inrichtingen' genoemd en wordt precies aangegeven voor welke bedrijven dit besluit  van toepassing is. Voor alle bedrijven geldt een zorgplicht om goed om te gaan met afvalstoffen, afvalwater, de omgeving.

Voor een groot deel van de bedrijven is de zorgplicht verder uitgewerkt in algemene regels over het omgaan met afvalstoffen, afvalwater en wat gedaan moet worden om de bodem te beschermen, kortom hoe bedrijven op een duurzame manier kunnen ondernemen.

Daarnaast geeft het besluit aan voor welke bedrijven naast de zorglicht een aparte milieuvergunning nodig is. In de milieuvergunning moet de zorgplicht verder worden uitgewerkt.

Het IAB BES heeft naast het stellen van algemene regels en aanwijzing van vergunningplicht  voor milieuvergunningen een ander doel. Het besluit wijst aan voor welke activiteiten een Milieu effect rapportage nodig is.

Meer informatie over het besluit op het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES

Wat geldt er voor mijn bedrijf ?

Het besluit kent 4 typen bedrijven, deze worden in het besluit 'inrichtingen' genoemd.

  • type 1: bedrijven met algemene regels, geen meldingsplicht
  • type 2: bedrijven met algemene regels, meldingsplicht
  • type 3 en 4 : bedrijven die milieuvergunning nodig hebben.

Onder welk type inrichting uw bedrijf valt is afhankelijk van de activiteiten die uw bedrijf uitvoert en de invloed van deze activiteiten op het milieu. In bijlage 1 zijn omschrijvingen van de activiteiten genoemd met daarbij de type indeling.

Type 1 en 2 bedrijven zijn bedrijven met een lichte of beperkte invloed op het milieu, bijvoorbeeld een kantoor, restaurant of garagebedrijf.

Type 3 en 4 bedrijven voeren activiteiten uit die complex zijn of gevaar kunnen opleveren voor de omgeving. Bijvoorbeeld een brandstofdepot, het demonteren van motorvoertuigen.

Meer informatie staat op typen bedrijven

Wat zijn algemene regels?

Voor bedrijven type 1 en 2 gelden algemene regels. De algemene regels bevatten regels over het omgaan met afvalstoffen, hoe om te gaan met afvalwater maar ook of er brandblussers nodig zijn. Verder zijn er regels over het beschermen van de bodem en over het opslaan van gevaarlijke stoffen. Over het afvoeren van stoffen naar de lucht en het omgaan met energie. Ook zijn er regels over het produceren van geluid.

Meer informatie staat op de pagina algemene regels

Voor wie geldt de meldingsplicht?

Het doen van een melding is alleen verplicht bij als uw bedrijf een type 2 inrichting is. De melding moet uiterlijk vier weken voor de start of de verandering schriftelijk worden gedaan.

Bij de melding moet u gegevens en informatie indienen over bijvoorbeeld de locatie, de activiteiten van uw bedrijf en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel.

Voor een type 1 bedrijf gelden wel de algemene regels maar zij hoeven  zich niet te melden voor dit besluit. Voor het bedrijf is verder wel kvk inschrijving en eventueel vestigingsvergunning nodig.

Meer informatie staat op de pagina  melding

Voor welke bedrijven geldt een vergunningplicht?

De type 3 en 4 bedrijven moeten een vergunning aanvragen bij het bevoegd gezag. De aanvraag voor vergunning moet gedaan worden voordat het bedrijf is gestart. Het verlenen van een vergunning kan zes maanden in beslag nemen.

Meer informatie staat op milieuvergunning

Wie houdt toezicht op de algemene regels en vergunningen?

Het bevoegd gezag houdt toezicht op de milieuregels. Voor type 1,2 en 3 bedrijven is het bestuurscollege het bevoegd gezag. Zij wijzen ambtenaren aan die namens hen toezicht uitvoeren of een vergunning verlenen.

Voor type 4 bedrijven is de minister van Infrastructuur en Waterstaat is het bevoegd gezag. Namens de minister voeren ambtenaren van de Inspectie Leefomgeving en Transport(ILT) toezicht uit.

Meer informatie staat op bevoegd gezag


Uitgebreide informatie

Naast de korte uitleg, is er ook uitgebreide informatie over het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES