Zorgplicht

De zorgplicht is een vangnet in het Inrichtingen- en Activiteitenbesluit BES. De zorgplicht houdt in dat een bedrijf alle negatieve gevolgen aan het milieu zoveel mogelijk moet voorkomen of beperken.

Op deze pagina

Hoe de zorgplicht werkt

Voor de meeste bedrijfsactiviteiten zijn algemene regels. Voor onderwerpen waarvoor geen algemene regels zijn, maar die wel kunnen zorgen voor schade aan het milieu, geldt de zorgplicht. De zorgplicht kan dan voorkómen dat er schade aan het milieu ontstaat, ook al zijn er geen algemene regels voor een activiteit. Dit staat in artikel 1.4 van het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES.

Waarvoor de zorgplicht geldt

De zorgplicht geldt voor:

  • de staat en onderhoud van een bedrijf
  • zuinig omgaan met energie en grondstoffen
  • efficiënt omgaan met afvalwater en afvalstoffen
  • risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen
  • verkeer van personen en goederen van en naar een bedrijf
  • verontreiniging van de bodem, lucht, grondwater en oppervlaktewater
  • overlast door stof, geluid, trillingen, geur en licht
  • overlast door gebruik van verlichting

Zorgplicht en milieuvergunning

In de milieuvergunning staan de regels die gelden voor het bedrijf. Ook hier kan de zorgplicht gelden. Het betekent dat het bedrijf geen schade aan het milieu mag veroorzaken, ook niet wanneer regels niet in de vergunning staan.

Toezicht en handhaving

Op het zorgplichtartikel kan het bevoegd gezag rechtstreeks handhaven. Belangrijk is dat eerst door het bevoegd gezag wordt nagegaan of het bedrijf weet of had kunnen weten dat de activiteit schade aan het milieu kan veroorzaken.