Voor welke activiteit algemene regels

Voor type 1 en type 2 bedrijven gelden algemene regels. Afhankelijk van de soort en de omvang van de activiteit is uw bedrijf een type 1 of een type 2 bedrijf.

Op deze pagina:

Wat is het verschil tussen algemene regels voor een type 1 en een type 2 bedrijf

Zowel type 1 als type 2 bedrijven moeten zich houden aan de algemene regels die gelden voor de activiteiten die uw bedrijf uitvoert. Deze regels staan in de Regeling inrichtingen- en activiteiten BES en in een eilandsverordening. Afhankelijk welke activiteit(en) dit zijn is uw bedrijf een type 1 of een type 2 bedrijf.

De activiteiten staan opgenomen in bijlage 1 van het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES.

Bij het uitvoeren van welke activiteit(en) is mijn bedrijf een type 1 bedrijf

Als uw bedrijf 1 of meerdere van de onderstaande activiteiten uitvoert, is uw bedrijf in elk geval een type 1 bedrijf en zijn algemene regels van toepassing:

Dieren, landbouw en veeteelt, voor:

 • het fokken of houden tot 100 vogels of tot 25 zoogdieren.

Voedingsmiddelen, voor:

 • het vervaardigen van voedingsmiddelen voor personen die wonen of werken in de accommodatie van de inrichting.

Transport, waar:

 • binnen een afstand van 50 meter van de grens van de inrichting gevoelige objecten aanwezig zijn en in de periode tussen 19.00 en 07.00 uur, gemiddeld vier of minder transportbewegingen plaatsvinden met motorvoertuigen waarvan de massa van het ledig voertuig vermeerderd met het laadvermogen meer dan 3500 kilogram is
 • in de buitenlucht geen oefenterrein voor motorvoertuigen aanwezig is
 • voor het bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage voor maximaal 30 personenauto’s
 • voor het in werking hebben van een acculader.

Horeca, waar:

 • binnen mede op basis van de aard van de inrichting het niet aannemelijk is dat in enig vertrek van de inrichting het equivalente geluidsniveau (Leq) veroorzaakt door de ten gehore gebrachte muziek in de representatieve bedrijfssituatie, meer bedraagt dan:
  • 70 dB(A), wanneer dit vertrek zich bevindt in een gevoelig gebouw of grenst aan e en gevoelig gebouw
  • 80 dB(A), wanneer bovenstaande niet van toepassing is in de buitenlucht of op een open terrein van de inrichting geen muziek ten gehore wordt gebracht.

Energieomzetting, voor:

 • het aanwezig hebben van een noodstroomaggregaat dat niet meer dan 50 uren per jaar in werking is;
 • het in werking hebben van stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen tot 1 MWth voor de verwarming van gebouwen of de verwarming van tapwater.

Opslag overige goederen, voor:

 • het op- en overslaan van inerte goederen die niet stuifgevoelig zijn.

Afval, waar:

 • geen activiteiten worden verricht met afvalstoffen die van buiten de inrichting afkomstig zijn.

Afvalwater, voor:

 • het lozen van huishoudelijk afvalwater;
 • het lozen van afvloeiend hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Bij het uitvoeren van welke activiteit(en) is mijn bedrijf een type 2 bedrijf

Als uw bedrijf 1 of meerdere van de onderstaande activiteiten uitvoert, is uw bedrijf in elk geval een type 2 bedrijf en zijn algemene regels van toepassing. Daarnaast doet u een melding.

Apparatuur, installaties en motoren; een bedrijf waar:

 • 1 of meer elektromotoren aanwezig zijn met een vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 20 kW
 • 1 of meer voorzieningen of installaties voor het verstoken van brandstoffen met 13 een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 20 kW en kleiner dan 1 MWth.

Gassen, voor:

 • het vullen van gasflessen met propaan of butaan met een inhoud kleiner dan 12 liter vanuit een gasfles van maximaal 150 liter
 • het vullen van gasflessen met verstikkende gassen
 • het vullen van gasflessen met een inhoud van maximaal 2 liter met zuurstof vanuit een concentrator
 • het vullen van gasflessen met een inhoud van maximaal 3 liter en met een druk van maximaal 1,6 bar, met diep gekoelde vloeibare zuurstof vanuit een gasfles met een inhoud van maximaal 60 liter met een druk van maximaal 1,6 bar
 • het vullen van gasflessen met ademgasmengsel voor duikers met een aandeel zuurstof tot 32 procent en met een inhoud van maximaal 18 liter
 • de opslag van propaan, propeen, zuurstof, vergistingsgas, kooldioxide, lucht, argon, helium of stikstof in één of meer opslagtanks met een inhoud van 50m3 per tank of een gezamenlijke inhoud van de opslagtanks van 100 m3.

Ontplofbare stoffen, voor:

 • het opslaan van consumentenvuurwerk met een gezamenlijke opslagcapaciteit tot maximaal 1100 kilogram.

Gevaarlijke stoffen, brandstoffen en brandbare vloeistoffen, voor:

 • de opslag van vloeibare brandstoffen, afgewerkte olie of stoffen van klasse 5.1 of klasse 8, verpakkingsgroepen II en III, bedoeld in bijlage A van de ADR met een gezamenlijke inhoud van maximaal 150 m3
 • het afleveren van vloeibare brandstoffen.

Dieren, landbouw en veeteelt, voor:

 • het fokken of houden van 100 tot en met 200 vogels of van 25 tot en met 50 zoogdieren
 • het houden voor productie tot en met 300 stuks pluimvee
 • het houden tot en met 100 stuks landbouwhuisdieren in het totaal
 • het op- en overslaan van huiden, bont, leer of lederhalffabrikaten
 • het vervaardigen, bewerken of verwerken van huiden, bont, leer of lederhalffabrikaten
 • het bewerken, verwerken, op- en overslaan van producten, die bij het slachten van dieren vrijkomen.

Voedingsmiddelen, voor:

 • het vervaardigen, bewerken, verwerken, op- en overslaan van vlees of vleeswaren
 • het bewerken, verwerken, op- en overslaan van vis, weekdieren, schaaldieren of producten, die bij de bewerking of verwerking daarvan vrijkomen
 • het vervaardigen van brood, banket, chocoladeproducten, beschuit, koek of biscuit
 • het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen daarvoor (bijvoorbeeld een restaurant)
 • het vervaardigen, bewerken, verwerken, op- en overslaan van voedingsmiddelen voor dieren of grondstoffen daarvoor
 • het telen, behandelen, verhandelen, op- en overslaan van landbouwproducten.

Bestrijdingsmiddelen, waar:

 • meer dan 10 kilogram bestrijdingsmiddelen worden bewerkt, opgeslagen of overgeslagen.

Bouwmaterialen, voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, op- en overslaan van:

 • keramische producten, bak-, sier- of bestratingstenen, dakpannen, porselein, aardewerk, kalkzandsteen, cement, cementmortel, cementwaren of kalk
 • betonmortel of betonwaren
 • ertsen, mineralen, derivaten van ertsen of mineralen, minerale producten of mergel
 • glas of glazen voorwerpen
 • steen, gesteente (diabaas) of stenen voorwerpen, niet zijnde puin
 • zand of grind
 • grond.

Metalen:

 • voor het bewerken, verwerken, op- en overslaan van metalen, metalen voorwerpen of schroot en ook voor het behandelen van de oppervlakte van metalen of metalen voorwerpen.

Transport, voor:

 • het onderhouden, repareren, behandelen van de oppervlakte, keuren, reinigen, verhandelen, verhuren of proefdraaien van:
  • motoren, motorvoertuigen of bromfietsen
  • landbouwwerktuigen
  • vaartuigen met een langs de waterlijn te meten lengte van maximaal 10 meter
 • het parkeren van 3 of meer voor het vervoer van goederen langs de weg bestemde motorvoertuigen, gelede motorvoertuigen, aanhangwagens of opleggers, waarvan de massa van het ledige voertuig, vermeerderd met het laadvermogen, meer bedraagt dan 3500 kilogram.

Hout en kurk, voor:

 • het vervaardigen, bewerken, verwerken, behandelen, op- en overslaan van hout of kurk, en ook  van houten, kurken of houtachtige voorwerpen.

Textiel, papier en grafische techniek, voor:

 • het bewerken, verwerken, opslaan, overslaan of reinigen van textiel, woningtextiel, textielgrondstoffen of producten hiervan
 • het bewerken, verwerken, op- en overslaan van papierstof, papier of producten hiervan
 • het toepassen van grafische technieken.

Horeca, voor bedrijven met als bestemming:

 • hotels, restaurants, pensions, cafés, cafetaria's, snackbars en discotheken, en soortgelijke bedrijven waar tegen vergoeding logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe consumptie worden bereid of verstrekt.

Sport en recreatie, waar:

 • 1 of meer voorzieningen of installaties aanwezig zijn voor het beoefenen van sport, ook sportscholen en sporthallen
 • 1 of meer voorzieningen aanwezig zijn voor het beoefenen van muziek, ook muziekscholen en muziekoefenlokalen
 • 1 of meer voorzieningen aanwezig zijn voor recreatieve doeleinden en waar een geluidsinstallatie is opgesteld, ook sportterreinen en openluchttheaters
 • gelegenheid wordt geboden tot zwemmen
 • gelegenheid wordt geboden tot het gebruiken van:
  • gemotoriseerde modelvliegtuigen, -vaartuigen of -voertuigen
  • bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voer- of vaartuigen in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden
 • 10 of meer ligplaatsen voor vaartuigen aanwezig zijn in een jachthaven
 • met bogen of boogwapens of met wapens, werkend met luchtdruk of gasdruk, wordt geschoten.

Energieomzetting, een bedrijf:

 • voor het omzetten van windenergie in mechanische, elektrische of thermische energie met windmolens of windturbines met een rotordiameter groter dan 2 m
 • voor het omzetten van thermische energie in elektrische energie met een vermogen of gezamenlijk vermogen van meer dan 1,5 kW
 • die is aan te merken als transformatorstations, met niet in een gesloten gebouw ondergebrachte transformatoren, met een maximaal gelijktijdig in te schakelen elektrisch vermogen van 200 MVA of meer.

Opslag overige goederen, voor:

 • het op- en overslaan of overslaan van andere stuk- of bulkgoederen dan de stoffen, preparaten of producten, die in een andere categorie worden genoemd, met een oppervlakte voor de opslag daarvan van 2.000 m2 of meer.

Ziekenhuizen, voor:

 • voor het bieden van medische behandeling, verpleging of huisvesting met verzorging.

Afval, voor:

 • het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben tot 5 m3, niet meegeteld het gescheiden opslaan van papier, aluminium, karton en glas
 • het opslaan van maximaal 4 autowrakken
 • de nuttige toepassing of verwijdering van afvalstoffen.