Informatie over een milieuvergunning

Als uw bedrijf een type 3 of type 4 inrichting is, dan moet u een milieuvergunning aanvragen.

Op deze pagina

Wanneer een milieuvergunning aanvragen

Als uw bedrijf een type 3 of een type 4 bedrijf is, dan moet u een aanvraag indienen voor een milieuvergunning. Een type 3 bedrijf is bijvoorbeeld een autodemontage bedrijf, een steenbreker of een stortplaats voor afvalstoffen.

Een type 4 bedrijf is een meer complex bedrijf waar veiligheidsrisico’s spelen voor mens, dier en omgeving. Dit zijn grote bedrijven voor de op- en overslag van (aard)olie(producten) en bedrijven met een grotere hoeveelheid gasopslag (meer dan 10 ton).

Of uw bedrijf een type 3 of type 4 is vindt u in bijlage 1 van het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES.

Waar een aanvraag indienen

Voor het oprichten en het in werking hebben van een type 3 of type 4 bedrijf heeft u altijd een milieuvergunning nodig.

U vraagt een milieuvergunning schriftelijk aan bij het bestuurscollege (in geval van type 3) of bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (in geval van type 4).

Wat zijn Beste beschikbare technieken

In de milieuvergunningen staan eisen opgenomen waar u als bedrijf aan moet voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op de Beste beschikbare technieken (BBT). BBT zijn de meest doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te voorkomen. Welke technieken dit zijn is verschillend voor verschillende bedrijven. Het kan bijvoorbeeld het toepassen van een techniek zijn die minder afval veroorzaakt of een bronmaatregel (zoals het opvangen of infiltreren van regenwater).

Bij het verlenen van de milieuvergunning kijkt het bevoegd gezag dus naar BBT die voor de type 3 en type 4 inrichtingen in aanmerking komen. Het bevoegd gezag houdt daarbij rekening met onder andere het soort bedrijf en welke installaties en processen in het bedrijf plaatsvinden, de geografische omstandigheden en lokale milieuomstandigheden.

De technieken moeten economisch en technisch haalbaar zijn in de bedrijfstak waartoe het bedrijf behoort. De technieken moeten ook redelijk verkrijgbaar zijn op de markt. Het bevoegd gezag beoordeelt uiteindelijk of BBT op de juiste manier wordt toegepast.

De regels over BBT staan in artikel 3.4 van het IAB BES.

Wanneer is financiële zekerheid nodig

Werkt u als bedrijf met grote hoeveelheden risicovolle stoffen, dan kan in de milieuvergunning de verplichting worden opgenomen dat het bedrijf betaalt voor de kosten van eventuele milieuschade. Dit heet financiële zekerheid. Het gaat bijvoorbeeld om verontreiniging van de bodem.

De regels over financiële zekerheid staan in artikel 3.7 van IAB BES.