Tandartsen

Bij tandartsprakrijken kan bij tandheelkundige bewerkingen amalgaam geloosd worden met het afvalwater. In amalgaam komen componenten voor die schadelijk zijn voor het milieu: zilver, kwik, tin-koper en andere metalen. Dit afvalwater moet daarom behandeld worden voor lozing op een afvalwaterstelsel.

Op deze pagina:

Uitleg van de activiteit

Bij het plaatsen, verwijderen of vervangen van vullingen met kwikhoudend amalgaam kan spoelwater met amalgaam vrijkomen. Dit afvalwater mag niet ongezuiverd geloosd worden. Om deze nadelige effecten zo veel mogelijk te beperken of te voorkomen, zijn regels van toepassing. Naast deze regels speciaal voor tandartsen kunnen meer regels gelden, bijvoorbeeld voor afval, energiebesparing en het hebben van een airco-installatie.

Vindplaats

De regels voor tandartsen staan in hoofdstuk 2 en in paragraaf 3.3.1 van de Regeling inrichtingen- en activiteiten BES (RIA BES). Aanvullende regels worden in een eilandsverordening opgenomen.

Type bedrijf

De voorschriften van deze activiteit zijn van toepassing op type 2-bedrijven.

Melding

Voor deze activiteit moet u uiterlijk 4 weken voor oprichting of verandering van het bedrijf een melding doen bij het openbaar lichaam. Welke gegevens u moet indienen, leest u op de pagina over de melding.

Welke regels gelden

Afvalvoorschriften

Bij de bedrijfsactiviteiten van uw tandartspraktijk komen afvalstoffen vrij. Denk hierbij aan plastic verpakkingen van uw tandheelkundige benodigdheden. U moet afvalstoffen gescheiden inzamelen. Dit geldt in ieder geval voor karton en papier, plastic, aluminium en glas. U moet ervoor zorgen dat het terrein waar uw tandartspraktijk op staat, schoon blijft van afval. Dat doet u door afvalstoffen zo vaak als nodig is uit de inrichting af te (laten) voeren naar een door het bestuurscollege aangewezen inzamelaar.

Afvalwatervoorschriften

U moet afvalwater van uw tandartspraktijk lozen op het openbaar afvalwaterstelsel of een daarvoor geschikte zuiveringsvoorziening. Wanneer het afvalwater amalgaam bevat, moet het afvalwater eerst door een amalgaamafscheider geleid worden, voor u het mag lozen. De amalgaamafscheider moet ten minste 95% van de amalgaamdeeltjes uit het afvalwater verwijderen.

Energiebesparing

U moet alle energiebesparende maatregelen nemen die een terugverdientijd hebben van maximaal 5 jaar. Dit hoeft alleen wanneer u voor uw bedrijf 20.000 kWh aan elektriciteit per jaar van het openbare net gebruikt. Dit betekent bijvoorbeeld dat u ledverlichting moet aanbrengen op lichtpunten.

Checklist

Let goed op de volgende zaken bij het starten en het uitvoeren van deze activiteit:

  • heeft u een melding gedaan?
  • heeft de amalgaamafscheider een retentieniveau van minstens 95% van de amalgaamdeeltjes?
  • heeft u een airconditioning?