Jachthaven

In de Regeling inrichtingen- en activiteiten BES staan regels over het exploiteren van een jachthaven. Het gaat om regels voor het innemen van afvalstoffen en  afvalwater.

Op deze pagina

Wat u moet weten over een jachthaven:

Uitleg van de activiteit

Er is sprake van een jachthaven wanneer er voor minimaal 10 voertuigen de gelegenheid wordt geboden tot het afmeren van vaartuigen.

Jachten die zich in de jachthaven bevinden, worden gezien als onderdeel van het bedrijf. Dat betekent dat naast het personeel van de jachthaven ook de booteigenaren zich aan de regels moeten houden die gelden voor de jachthaven.

Er zijn regels voor het innemen van afvalstoffen en afvalwater.

Wanneer minder dan 10 ligplaatsen? Dan noemt het Inrichtingen- en activiteitenbesluit BES dit geen jachthaven. Dit staat opgenomen in bijlage 1 van dit besluit. Er kunnen wel regels gelden, bijvoorbeeld voor omgaan met afvalstoffen. Bij een jachthaven kunnen ook andere activiteiten worden uitgevoerd. Denk hierbij aan een restaurant of het repareren en afspuiten van vaartuigen.

Vindplaats

De regels voor jachthavens staan in paragraaf 3.2.1 van de Regeling inrichtingen- en activiteiten BES.

Type bedrijven

Een jachthaven is een type 2 bedrijf.

Melding

Voor deze activiteit moet u uiterlijk 4 weken voor start of verandering van uw bedrijf een melding doen bij het openbaar lichaam. Welke gegevens u moet indienen, leest u op de pagina melding milieuactiviteiten.

Verboden en voorwaarden

Innemen van afvalstoffen

In de jachthaven moeten voorzieningen aanwezig zijn voor het innemen van afvalstoffen van aangemeerde pleziervaartuigen. De volgende afvalstoffen worden in elk geval ingenomen:

  • Afgewerkte olie en smeervet van onderhoud aan vaartuigen
  • Oliehoudende en vethoudende afvalstoffen van onderhoud aan vaartuigen
  • Afvalstoffen van reparatiewerkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden aan vaartuigen
  • Bilgewater, dit is een mengsel van water en olie dat ontstaat in de machinekamer van een vaartuig
  • Huishoudelijk afvalwater
  • De inhoud van chemische toiletten

De afvalstoffen moeten gescheiden worden ingezameld. Daarnaast moet het terrein van de jachthaven schoon blijven van afval. Dit kan door afvalstoffen zo vaak als nodig is uit de inrichting af (laten) voeren naar een door het bestuurscollege aangewezen inzamelaar.

Afvalwatervoorschriften

Het huishoudelijk afvalwater dat wordt ingenomen op de jachthaven, moet worden geloosd op het riool (openbaar afvalwaterstelsel of op een zuiveringsvoorziening). Voor bilgewater geldt dat u dit eerst wordt geleid door een goed onderhouden slibvangput en olieafscheider voor lozing op riool. De oliefractie moet worden afgevoerd naar de afvalinzamelaar.

Checklist

Let goed op de volgende zaken bij het starten en uitvoeren van de activiteit:

  • Kunt u alle afval(water)inzamelingspunten aanbieden aan de vaartuigeigenaren?
  • Aansluiting op openbare afvalwatervoorziening of zuiveringsvoorziening
  • Installatie slibvangput en olieafscheider voor bilgewater