Verandering van de milieuvergunning

Heeft u een type 3 of 4 bedrijf (inrichting) en is er voor uw bedrijf een milieuvergunning afgegeven en er vinden veranderingen plaats in de bedrijfsvoering, dan moet dit kenbaar worden gemaakt aan het bevoegd gezag. Onder bepaalde voorwaarden is het doen van een melding voldoende. Heeft de verandering grotere gevolgen en komt deze niet meer overeen met de verleende milieuvergunning, dan moet een wijziging van de milieuvergunning aangevraagd worden.

Op deze pagina

Wanneer is een melding voldoende

Als u veranderingen gaat aanbrengen in uw bedrijf en deze veranderingen voldoen aan alle onderstaande voorwaarden, is het doen van een melding meestal voldoende.

Voorwaarden:

  • De verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan in de geldende milieuvergunning zijn toegestaan
  • De verandering leidt niet tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend
  • Er is geen verplichting voor het maken van een milieueffectrapportage

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kunt u bij het bevoegd gezag voor een type 3 bedrijf (bestuurscollege) of het bevoegd gezag voor een type 4 bedrijf (de minister van Infrastructuur en Waterstaat) toetsen of een melding volstaat voor de verandering van uw bedrijf.

Wat moet u melden

Bij de melding verstrekt u in elk geval de volgende gegevens:

  • Gegevens van vergunninghouder: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • De vergunning(en) die van kracht zijn voor de inrichting
  • De beoogde verandering van de inrichting of werking van de inrichting
  • De gegevens waaruit blijkt van welke onderdelen van de vergunning(en) wordt afgeweken, in welke mate wordt afgeweken
  • Een situatieschets waarin de beoogde verandering is weergegeven
  • De gegevens waaruit blijkt dat de beoogde verandering niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de vergunning veroorzaakt mogen worden
  • De datum waarop de voorgenomen verandering zal plaatsvinden

Wat gebeurd er na de melding

Het bevoegd gezag moet binnen 6 weken reageren op de melding van de voorgenomen veranderingen. Dat doet het bevoegd gezag met een schriftelijke verklaring, waarin staat dat zij beoordelen dat de voorgenomen verandering geen aanleiding geeft tot een nieuwe vergunningsaanvraag.

Het bedrijf mag de voorgenomen veranderingen pas uitvoeren nadat het bevoegd gezag toestemming heeft gegeven. Als het bevoegd gezag van oordeel is dat de verandering wel andere en grotere nadelige gevolgen voor het milieu heeft dan de vergunning toelaat, dan kan zij besluiten dat de bestaande milieuvergunning moet worden gewijzigd. Hiervoor moet u een aanvraag tot wijziging van de vergunning indienen bij het bevoegd gezag. Besluit het bevoegd gezag positief op de melding dan dient zij de toestemming op de melding binnen twee weken openbaar maken. Daarnaast mag iedereen die dat wil de melding inzien.