Voor welke activiteit een milieuvergunning

Voor sommige activiteiten moet u een milieuvergunning aanvragen. Afhankelijk van de soort en de omvang van de activiteit moet u een milieuvergunning aanvragen bij het bestuurscollege (type 3) of bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat (type 4).

Op deze pagina

Wat is een milieuvergunning type 3 en type 4

Een milieuvergunning geeft regels voor milieubescherming speciaal voor uw bedrijf. Er gelden dan geen algemene regels. Uw bedrijf is een type 3 als u activiteiten uitvoert die een grotere invloed op het milieu hebben. Een aanvraag voor een vergunning doet u bij het bestuurscollege. Het bestuurscollege zorgt voor behandeling van de aanvraag.

Uw bedrijf is een type 4 bedrijf als complexe activiteiten uitvoert waarbij ook veiligheidsrisico’s kunnen voorkomen. Voor deze activiteiten kunt u vergunning aanvragen bij van Infrastructuur en Waterstaat.  Op deze pagina worden de activiteiten opgesomd, deze komen uit bijlage 1 van het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES.

Voor welke activiteiten is een milieuvergunning type 3 nodig

Voor deze activiteiten heeft u altijd een milieuvergunning type 3 nodig:

Apparatuur, installaties en motoren, voor:

 • een of meer stookinstallaties (waaronder generatoren) met een nominaal vermogen groter dan 20 kW
 • een of meer voorzieningen of installaties voor het verstoken van brandstoffen met een thermisch vermogen of een gezamenlijk vermogen groter dan 1 MWth

Gassen, voor:

 • het vervaardigen van gassen
 • de opslag van propaan of propeen in meer dan twee opslagtanks;
 • het afleveren van LPG
 • een koelinstallatie of vriesinstallaties met een inhoud per installatie van meer dan 1.500 kilogram ammoniak of 100 kilogram propaan, butaan of een mengsel van propaan en butaan

Ontplofbare stoffen, voor:

 • het opslaan van consumentenvuurwerk met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 1100 kilogram
 • het verpakken, herverpakken, opslaan of overslaan van professioneel vuurwerk

Gevaarlijke stoffen, brandstoffen en brandbare vloeistoffen, voor:

 • het opslaan van gevaarlijke stoffen in ondergrondse opslagtanks
 • het opslaan van vloeibare brandstoffen of afgewerkte olie in opslagtanks met een inhoud van meer dan 150 m3

Dieren, landbouw en veeteelt, voor:

 • het houden voor productie van meer dan 300 stuks pluimvee
 • het houden van meer dan 100 stuks landbouwhuisdieren in het totaal
 • het fokken of houden van meer dan 200 vogels of meer dan 50 zoogdieren
 • het kweken van consumptievis
 • het slachten van dieren.

Voeding, voor:

 • het vervaardigen, bewerken of verwerken van voedingsmiddelen, genotmiddelen of grondstoffen daarvoor waarbij de gezamenlijke nominale belasting op bovenwaarde van continu-ovens meer bedraagt dan 400 kW
 • het kweken van algen.

Bestrijdingsmiddelen, voor:

 • het vervaardigen van bestrijdingsmiddelen.

Bouwmaterialen, voor:

 • het vervaardigen of bewerken met apparaten met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW van keramische producten, bak-, sier- of bestratingstenen, dakpannen, porselein of aardewerk
 • het vervaardigen of bewerken met apparaten met een individuele nominale belasting op bovenwaarde van meer dan 130 kW of een aansluitwaarde van meer dan 130 kW van glas of glazen voorwerpen
 • het winnen van steen of steenachtige materialen
 • het winnen, breken, malen, zeven of drogen van zand, grind, kalk of andere mineralen of derivaten daarvan
 • het bewerken of verwerken van asfalt of asfalthoudende producten.

Metalen, voor:

 • het vervaardigen van ruw ijzer, ruw staal of primaire non-ferro metalen
 • het gieten van metalen of hun legeringen
 • het harden of gloeien van metalen of het diffunderen van stoffen in het metaaloppervlak, wanneer daarbij zouten, oliën of gassen anders dan inerte gassen of koolzuurgas worden toegepast
 • het behandelen van metaaloppervlakken door schoonbranden en pyrolyse
 • het aanbrengen van metaallagen met cyanidehoudende baden, met een totale badinhoud van meer dan 100 liter.

Transport, voor:

 • het vervaardigen, repareren, proefdraaien of uitwendig reinigen van vliegtuigen
 • het bouwen of verbouwen van metalen vaartuigen
 • het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van vaartuigen van meer dan 10 meter
 • het afmeren van zeegaande veerboten, containerschepen en cruiseschepen
 • het overslaan van schip naar schip
 • het reinigen van tankschepen
 • het meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen
 • het parkeren van meer dan drie vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen.

Hout en kurk, voor:

 • het impregneren van hout door middel van spuiten, sproeien of het toepassen van de vacuümdrukmethode.

Textiel, papier en grafische techniek

 • het vervaardigen van textiel en woningtextiel
 • het vervaardigen van papier of producten hiervan.

Wapens, voor:

 • waar met vuurwapens wordt geschoten of met ontvlambare of ontplofbare voorwerpen wordt geworpen.

Horeca, voor:

 • de aanleg of exploitatie van een golfbaan en andere recreatieve of toeristische voorzieningen met een oppervlakte van 8 hectare of meer
 • de aanleg of exploitatie van terreinen en bouwwerken voor verblijfsaccommodatie voor 10 kamers of meer in gevoelige gebieden en bufferzones gevoelig gebied.

Sport en recreatie, voor:

 • het gebruiken van bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voer- of vaartuigen in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden op  terreinen die bestemd of ingericht zijn voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve doeleinden, rijden met gemotoriseerde voertuigen, en die hiervoor 8 uur of meer per week open zijn
 • het gebruiken van bromfietsen, motorvoertuigen of andere gemotoriseerde voertuigen of vaartuigen in wedstrijdverband of voor recreatieve doeleinden in de open lucht
 • het geven van muziekuitvoeringen in de buitenlucht waar meer dan 5.000 bezoekers tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn
 • het schieten in de open lucht met wapens werkend met luchtdruk of gasdruk.

Drinkwaterbereiding, voor:

 • het ontzilten van zeewater voor drinkwater bereiding;
 • het infiltreren en onttrekken van water voor drinkwater bereiding
 • het ontzilten van zeewater voor andere doeleinden

Energieomzetting, voor het omzetten van:

 • hydrostatische energie in elektrische of thermische energie
 • elektrische energie in stralingsenergie met een vermogen of gezamenlijk vermogen voor de omzetting van meer dan 4 kW
 • windenergie in mechanische, elektrische of thermische energie met meer dan 5 windmolens of windturbines met een rotordiameter groter dan 2 meter of een gezamenlijk vermogen van 5 megawatt.

Opslag overige goederen, voor:

 • het op- en overslaan of overslaan van stuk- of bulkgoederen dan de stoffen, preparaten of producten met een oppervlakte voor de opslag daarvan van 2.000 m2 of meer. Het gaat om goederen die niet in de andere categorieën staan genoemd.

Ziekenhuizen, voor:

 • algemene, academische of categoriale ziekenhuizen.

Afval, voor:

 • het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen;
 • het storten van afvalstoffen
 • het op of in de bodem brengen van afvalstoffen
 • het op- en overslaan van de volgende afvalstoffen die van buiten een bedrijf (inrichting) komen:
  • ingezamelde of afgegeven huishoudelijke afvalstoffen
  • ingezamelde of afgegeven bedrijfsafvalstoffen
  • verontreinigde grond
  • gevaarlijke afvalstoffen
 • het verwerken of vernietigen – anders dan verbranden – gevaarlijke afvalstoffen die van buiten een bedrijf (inrichting) komen
 • het verwerken of vernietigen van autowrakken of het opslaan van meer dan 4 autowrakken
 • het verbranden van deze afvalstoffen die buiten een bedrijf (inrichting) komen:
  • huishoudelijke afvalstoffen
  • bedrijfsafvalstoffen
  • gevaarlijke afvalstoffen
 • het op of in de bodem brengen van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen om deze stoffen daar te laten
 • het verdichten, scheuren, knippen of breken van schroot van ferro– of non-ferrometalen door middel van mechanische werktuigen met een motorisch vermogen of een gezamenlijk motorisch vermogen van 25 kW of meer
 • het opslaan, verwerken en vernietigen van de volgende afvalstoffen afkomstig van de gezondheidszorg bij mens en dier:
  • infectueuze afvalstoffen
  • lichaamsdelen en organen
  • afvalstoffen van cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen.

Afvalwater

 • het opslaan, behandelen en reinigen van afvalwater met een capaciteit van meer dan 500 inwonerequivalenten per jaar.

Voor welke activiteiten is een milieuvergunning type 4 nodig

Voor deze activiteiten heeft u altijd een milieuvergunning nodig:

Gevaarlijke stoffen, brandstoffen en brandbare vloeistoffen, voor:

 • het op- en overslaan van aardolie, aardolieproducten of koolwaterstoffen in vloeibare toestand met een capaciteit voor de opslag van deze stoffen of producten van 2.500 ton of meer.

Gassen, voor:

 • het opslaan van gassen met een opslagcapaciteit van meer dan 10 ton.