Gegevens aanvraag milieuvergunning

Als u een type 3-bedrijf heeft, vraagt u een milieuvergunning schriftelijk aan bij het bestuurscollege.

Als u een type 4-bedrijf heeft, vraagt u een milieuvergunning schriftelijk aan bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Bij een type 4 aanvraag zijn extra gegevens nodig die u moet aanleveren.

Benodigde gegevens aanvraag milieuvergunning type 3

Bij een aanvraag voor een milieuvergunning type 3 moet u een aantal gegevens aanleveren. Deze gegevens levert u in elk geval aan bij de aanvraag:

 • naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
  Wanneer de persoon die het bedrijf exploiteert een ander persoon is dan die het bedrijf start, lever dan ook het e-mailadres aan van degene die het bedrijf exploiteert.
 • adres, kadastrale aanduiding en ligging van het bedrijf
  Deze gegevens zijn nodig voor het bepalen van de exacte locatie van het bedrijf.
 • afschrift van het handelsregister
 • aard, indeling en uitvoering van bedrijf
  Bij de aard van het bedrijf wordt bedoeld wat precies de hoofdactiviteit is van het bedrijf, bijvoorbeeld metaal shredderen. Bij indeling gaat het om het aanleveren van een of meer plattegronden waarop bijvoorbeeld staat wat de grenzen van het terrein zijn, de ligging en indeling van de gebouwen en de bestemming van (werk)ruimten. Bij uitvoering kan het gaan om gegevens over de specificaties van de apparatuur en installaties die worden gebruikt in het bedrijf.
 • activiteiten en processen die in het bedrijf plaatsvinden en de technieken of installaties die daarvoor nodig zijn
  Bij het aanleveren van deze gegevens is het belangrijk dat de activiteiten en processen in begrijpelijke taal zijn omschreven, zodat dit voor het bevoegd gezag en voor de omwonenden makkelijk te begrijpen is. Daarnaast is het van belang dat de activiteiten en processen worden beschreven, die van belang zijn voor het milieu. Bijvoorbeeld opslagtanks, machines en compressoren.
 • benodigde grondstoffen en tussen- neven en eindproducten van de activiteiten en processen
 • maximale capaciteit van het bedrijf en de nominale motorische of thermische ingangsvermogens van de installaties
  Bij deze gegevens gaat het om de onderdelen of afdelingen van een bedrijf die elk een verschillende maximale capaciteit hebben. De capaciteit van zo'n onderdeel of afdeling kan soms afhangen van de maximale capaciteit van een andere afdeling. Voor de beoordeling van de aanvraag van de milieuvergunning is het van belang dat de capaciteit van die onderdelen ook wordt aangegeven.
 • tijdstippen, dagen en perioden waarin (delen van) het bedrijf in bedrijf zijn
 • een situatieschets die voorzien is van een noordpijl en waarop de ligging van het bedrijf ten opzichte van de omgeving is aangegeven
 • gedetailleerde tekeningen van de installaties en locaties waar emissies plaatsvinden
 • aard en de omvang van de belasting van het milieu die het bedrijf kan veroorzaken
 • informatie over maatregelen of voorzieningen voor het voorkomen of beperken van het ontstaan van afvalstoffen, het nuttig toepassen ervan en het opslaan en ontdoen van afvalstoffen
  Afvalstoffen zijn ook afvalstoffen die ontstaan door reiniging en zuiveringsprocessen voor het voorkomen van verontreiniging van het milieu. Bijvoorbeeld het reinigen door filters en olie-en vetvangers.
 • informatie over andere maatregelen die worden genomen om verontreiniging en andere nadelige effecten voor het milieu die het bedrijf kan veroorzaken te voorkomen of anders zo mogelijk te beperken
 • informatie over de te verwachten ontwikkelingen van het bedrijf, die voor de beslissing op de aanvraag van de milieuvergunning van belang zijn
  Bijvoorbeeld nieuwe technieken of materialen, waardoor de milieubelasting verder kan worden verminderd of voorkomen.
 • aanduiding en plaats van het grootste insluitsysteem, de maximale hoeveelheid stof die daarin aanwezig kan zijn, een aanduiding van de betrokken stof en de druk en temperatuur van de betrokken stoffen en preparaten in het insluitsysteem
  Een insluitsysteem wordt ook wel omschreven als: 'een op afstand inblokbaar installatieonderdeel dat gevaarlijke stoffen bevat. Dat kan een tank zijn, maar als zich geen op afstand bedienbare afsluiter tussen tank en installatie bevindt is de tank samen met de installatie aan te merken als één insluitsysteem'. Deze definitie is opgenomen in de IPO wegwijzer Externe veiligheid in de milieuvergunning.
 • ligging van de leidingen van het bedrijf
 • een milieueffectrapportage als dit van toepassing is
 • alle overige gegevens en die van belang kunnen zijn voor het nemen van een beslissing op de aanvraag
 • een niet-technische samenvatting van alle aangeleverde gegevens
  Dit houdt in dat de samenvatting begrijpelijk is voor algemeen publiek en voldoende informatie bevat om een oordeel te kunnen vormen over de vergunningaanvraag en de effecten die het bedrijf zou kunnen hebben op het milieu.

De gegevens voor de aanvraag milieuvergunning type 3 staan in artikel 3.2 van het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES.

Benodigde gegevens voor aanvraag milieuvergunning type 4

Als u een type 4-bedrijf heeft, moet u bij de aanvraag de gegevens aanleveren voor een aanvraag milieuvergunning type 3. Daarnaast zijn een aantal aanvullende gegevens nodig voor de aanvraag:

 • uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) en het verstrekken van de resultaten hiervan
  Door het uitvoeren van een QRA kan een statistische bepaling worden gemaakt van de risico's voor omgeving door risicovolle bedrijfsactiviteiten. Het gaat hier bijvoorbeeld om de mogelijke gevolgen van ongevallen door opslag, transport en bewerking van gevaarlijke stoffen, zoals toxische emissie, brand of explosie en lucht-, water- of bodemverontreiniging. Van de relevante risico's worden ongevallenscenario's uitgewerkt. Met behulp van computermodellen worden simulaties gemaakt voor de theoretische ontwikkeling van een bepaald risico tot ongevallenscenario. Vervolgens kan een risicoanalyse worden gedaan.
 • schriftelijke informatie over hoe de belasting van het bedrijf op het milieu wordt vastgesteld en geregistreerd
 • een veiligheidsrapport, als het gaat om activiteit type 4, opgenomen in bijlage 1 van het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES
 • informatie over ongewone voorvallen, zoals storingen in het productieproces, die zich zouden kunnen voordoen en inzicht in de aard en omvang van de ongewone voorvallen en de maatregelen die worden getroffen om de effecten op het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Ten slotte de resultaten van een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem op de plaats waar het bedrijf is of zal zijn gelegen.

De gegevens voor de aanvraag milieuvergunning type 4 staan in artikel 3.3 van het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES.