Milieueffectrapportage

Bij een aanvraag van een milieuvergunning moet u misschien een milieueffectrapportage of mer-beoordeling laten uitvoeren. Ook bij een verandering of uitbreiding van uw bedrijf kan een milieueffectrapportage verplicht zijn.

Op deze pagina

Wat is een milieueffectrapportage en een mer-beoordeling

Als uw een bedrijf start of gaat uitbreiden moet misschien een milieueffectrappportage of een mer-beoordeling uitgevoerd worden. In het rapport moeten de (eventuele) gevolgen voor het milieu en de omgeving opgenomen zijn. Aan de hand van deze rapportage neemt het bevoegd gezag (het bestuurscollege of de minister van Infrastructuur en Waterstaat) een besluit over uw voorgenomen activiteit waarvoor een milieuvergunning nodig.

Wanneer krijgt u met een milieueffectrapportage of een mer-beoordeling te maken

Bij het aanvragen van een milieuvergunning kunt u te maken krijgen met een milieueffectrapportage. Of wanneer uw bedrijf gaat uitbreiden. Voor welke activiteiten een milieueffectrapportage verplicht is staat in kolom 1, onderdeel B in bijlage 2 van het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES.

In een aantal gevallen is de milieueffectrapportage ook gekoppeld aan de plaats waar de voorgenomen activiteit is gepland. Als die plaats in een voor het milieu kwetsbaar gebied ligt dan is een milieueffectrapportage verplicht. Dit zijn bijvoorbeeld gebieden aangewezen als natuurpark, cultureel erfgoed of Ramsar-gebieden.

Voor sommige kleinere activiteiten in omvang geldt een een mer-beoordelingsplicht. Dit betekent dat het bevoegd gezag (het bestuurscollege) een besluit moet nemen of er belangrijke negatieve milieugevolgen zijn van de activiteit. Als het niet duidelijk is of er negatieve milieugevolgen zijn te verwachten, dan geldt de verplichting voor een milieueffectrapportage. Dit staat in kolom 1 van onderdeel C in bijlage  2 van het Inrichtingen-en activiteitenbesluit BES. Voor alle activiteiten die in gevoelige gebieden of bufferzones van een gevoelig gebied plaatsvinden en die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het landschap of de landschapswaarden of de natuur of natuurwaarden kunnen, geldt ook een mer-beoordelingsplicht.

Hoe gaat een mer-beoordeling of een milieueffectrapport in zijn werk

De milieueffectrapportage is gekoppeld aan de procedure voor de milieuvergunning. Een milieueffectrapportage hoort bij de aanvraag voor een milieuvergunning.

De initiatiefnemer kan zowel een bedrijf als een overheidsorganisatie zijn. De initiatiefnemer van de mer-plichtige activiteit laat op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid een milieueffectrapport opstellen door erkende mer-deskundigen. De voorwaarden staan in hoofdstuk 7 van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES.