Start milieuonderzoek bedrijven

Op Bonaire start op 26 september 2023 een milieuonderzoek bij bedrijven. Het onderzoek brengt de maatregelen en milieuvoorzieningen in kaart, die bedrijven hebben getroffen om de kans op negatieve effecten van milieuverontreiniging te verminderen of weg te nemen.

De milieu-inspecteurs van omgevingsdiensten Nederland en van de Directie Toezicht en Handhaving voeren dit onderzoek uit. Het onderzoek is een actualisatie van eerdere onderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Regelgeving

Activiteiten van bedrijven kunnen gevolgen hebben voor het milieu. Denk aan afval, afvalwater, het maken van geluid of het werken met stoffen die schadelijk zijn voor de omgeving. Om deze effecten te verminderen, zijn milieuregels nodig. Deze milieuregels staan in het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES (IAB BES). De regelgeving treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking. In de regelgeving staan milieuvoorzieningen of maatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • een nette en opgeruimde bedrijfsvoering (good housekeeping)
  • een septic tank voor afvalwater als er geen rioleringsaansluiting is
  • een lekbak om schadelijke vloeistoffen te kunnen opvangen
  • het hebben van een vetafscheider in keukens om de riolering en de afvalwaterzuivering te beschermen tegen vetafzettingen

De regels staan in de concept Regeling inrichtingen-en activiteiten BES en worden verder uitgewerkt in een eilandsverordening IAB Bonaire.

Het milieuonderzoek

Het milieuonderzoek brengt in kaart welke voorzieningen en maatregelen bedrijven al hebben getroffen. Hiermee kan beter in beeld worden gebracht welke investeringen nog gedaan moeten worden om aan de regels van het IAB BES te kunnen voldoen. Het onderzoek zal in totaal ongeveer 8 weken in beslag nemen.

Meer informatie

Voor vragen over de milieuregels kunt u langsgaan bij het Informatiepunt Milieu dat is ingericht bij de Kamer van Koophandel. Het is op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook kunt u op de website van het Informatiepunt Milieu uw vraag stellen en de aanstaande milieuregelgeving nalezen.